ALGEMENE VOORWAARDEN

BIJ

BEHANDELOVEREENKOMST

 

KVK nummer 66537959

Heeljijofheelik.nl

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Heel jij of heel ik  en de cliënt / de cliënten

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 3. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt.
 4. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 5. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 6. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 7. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
 8. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 9. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
 10. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 11. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 12. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af of maakt het over na ontvangen van de factuur, tenzij anders afgesproken.
 13. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor een sessie 30 minuten tot maximaal anderhalf uur. Het actuele tarief in te vinden onder mijn aanbod, hier op deze site. Meestal vooraf is het tarief en de duur bepaald of is overeengekomen dat dit nog niet duidelijk is.
 14. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 15. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 16. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 17. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 18. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 19. Klachtenregeling: Bij een klacht over de behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.  Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris te spreken. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.  Voor meer informatie kijk op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:  vbag.nl/consument/klachten en geschillen/
 20. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 21. Heel jij of heel ik/ Janine Brouwer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers an arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. 
 22. Heel jij of heel ik/ Janine Brouwer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Stumphiusstraat 29 te Beverwijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.